Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden. Heb je hierover vragen dan kun je contact opnemen door te mailen naar hallo@skulptfitness.nl of te bellen naar 0566 659 199. We zijn natuurlijk ook gewoon te vinden in ons pand aan de Oedsmawei 11 in Grou. Kan je na je vragen ook direct weer even lekker sporten!

KVK nummer: 86441949
BTW nummer: NL004248420B44

Algemeen

A. Het lidmaatschap start per de aangegeven datum dat vermeld staat op het contract (startdatum).

B. Het maand lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met één maand, dit stopt pas wanneer er een opzegging heeft plaatsgevonden volgens de opzegvoorwaarden.

C. Het jaar- en jaar vooruit lidmaatschap hebben een looptijd van één jaar. Het jaar gaat altijd in op dag 1 van een eerstvolgende maand. Mocht er voor het einde van het lidmaatschap geen opzegging of verlengen hebben plaats gevonden wordt dit lidmaatschap automatisch omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement.

D. Gezinslidmaatschappen zijn voor 2 of meer personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn en waarvan hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan worden.

E. Alleen personen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen lid worden van Skulpt. Wel dienen de ouders, voogd of begeleider van iedereen onder de 18 jaar het lidmaatschap te ondertekenen.

F. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar tenzij anders door management en personeel van
Skulpt aangegeven wordt.

G. Een lid kan binnen de aangegeven openingstijden onbeperkt gebruik maken van de daarvoor bestemde

Financiele verplichting

A. Een nieuw lid betaald eenmalig inschrijfgeld (administratiekosten). De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het management van Skulpt.

B. Elk lid betaald afhankelijk van het soort lidmaatschap een bedrag aan lidmaatschapsgeld (contributie). Het lidmaatschapsgeld wordt via een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso geïncasseerd. In geval van contant betalen, pinnen of zelf overmaken dient dit te gebeuren voor het begin van een nieuwe maand.

Studenten lidmaatschap

A. Student lidmaatschap is voor studenten van het mbo of het hoger onderwijs.

B. De student abonnement heeft een leeftijdslimiet van 16 tot aan 26 jaar.

C. Bij inschrijving moet er binnen een maand een kopie van inschrijving van het schooljaar getoond worden van de opleiding. Mocht dit niet gebeuren dan heeft het management van Skulpt het recht om het abonnement om te zetten naar een niet studenten abonnement.

D. Het maandelijks opzegbaar abonnement heeft een maximale looptijd van één schooljaar. Het abonnement wordt automatisch aan het begin van het nieuwe schooljaar stopgezet. Om het te her activeren moet er opnieuw een bewijs van inschrijving gezien laten worden.

prijswijzigingen

A. Elk jaar heeft Skulpt het recht om jaarlijks de contributiegelden aan te passen. Deze verhoging wordt onder andere bepaald door de verhoging van de inflatie.

B. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend

Toegang tot de club

A. De lidmaatschapssleutel is strikt persoonlijk en noodzakelijk om tot de club te worden toegelaten.

B. Bij aanvang van het lidmaatschap maken we een foto van alle leden die zijn gekoppeld aan het lidmaatschap. Deze wordt gebruikt om de identiteit te controleren bij het bezoek aan de club.

C. Als een lid de lidmaatschapsvoorwaarden heeft overtreden en aanwijzingen of opdrachten van het management of personeel
weigert met betrekking tot overlast, hinder of schade voor de club of richting andere leden.

D. Als een openstaande rekening na de betalingstermijn, na aanmaning, nog niet betaald is, kan het management overgaan tot weigeren van de toegang van de club of het beëindigen van het lidmaatschap

E. Een lid wiens lidmaatschap is beëindigd is op grond van een van bovenstaande redenen, verbeurt alle voorrechten van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder dat hij/zij terugbetaling van zijn/haar inschrijfgeld, gekochte lidmaatschapssleutel of al betaalde lidmaatschapsgelden kan opeisen. Het lid dient alle uitstaande schulden op datum van beëindiging van het lidmaatschap alsnog te voldoen

Aansprakelijkheid

Een lid gaat akkoord met onderstaande uitsluiting van aansprakelijkheid

A. Van verlies, schade of diefstal van eigendommen en goederen van leden of gasten meegebracht naar de club of rondom de club

B. Van persoonlijk letsel, ziekte of dood welke plaatsvindt binnen of in de omgeving van de club, tenzij dit door toedoen is van nalatigheid van het management of personeel.

Lidmaatschapssleutel

A. Een nieuw lid koopt een lidmaatschapssleutel. Deze lidmaatschapssleutel geeft het lid toegang tot de club. In het geval van verlies, diefstal of beschadiging door eigen toedoen verstrekt het management op verzoek van een lid een nieuwe sleutel toe. Dit tegen betaling van de geldende kostprijs van de sleutel.

B. Het betaalde bedrag voor de lidmaatschapssleutel dient niet als borg. De sleutel wordt gekocht en wordt eigendom van het lid.

C. De sleutel is niet overdraagbaar.

Fitness

A. Zorg dat een relevante medische toestand bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.

B. Het reinigen met de daarvoor bestemde middelen en het opruimen van apparatuur en/of materiaal na gebruik is verplicht.

C. Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.

D. Het gebruik van binnen schoenen is verplicht

Virtuele groepslessen

A. Digitale spinningslessen kunnen ieder uur van de dag gestart worden.

B. Digitale groepslessen kunnen gestart worden wanneer men dat wil. Hiervoor is geen lijdend lesrooster.

C. Het opruimen en schoonmaken na een groepsles is verplicht.

D. Deelnemen aan deze groepslessen is op eigen risico.

Zonnebank

A. Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen gebruik maken van de zonnebank.

B. De zonnebank kan tot een week van tevoren gereserveerd worden.

C. Skulpt heeft het recht om te allen tijde reservering te wijzigingen, het lid wordt hiervan op de hoogte gesteld.

kleedkamers

A. Omkleden moet in de daarvoor bestemde kleedkamers.

B. Het is niet toegestaan te scheren/ontharen onder de douch of boven de wasbak.

C. Skulpt behoudt zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen. Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd.

INTRODUCÉS

A. Introducés kunnen bij de receptie een dagkaart aanschaffen.

B. Als de introducé binnen 14 dagen besluit lid te worden, worden de kosten van de dagkaart in mindering gebracht op de eerstvolgende incasso.

C. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun introducé. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de introducé zich houdt aan de voorwaarden en reglementen van SKULPT.

Roken

In en om de gehele club is roken niet toegestaan. Dit rookverbod geldt voor alle manieren van roken, dus ook e-sigaretten etc.

Ongeval, letsel en diefstal

Management en het personeel van Skulpt zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen, die van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

Gedrag

Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de club en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen

Bevriezing

A. Naast de opzegmogelijkheid bestaat er een bevriezingsmogelijkheid. Als je gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de fitnessactiviteiten als gevolg blessure, ziekte of zwangerschap, dan wordt de abonnementsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De betaling van het abonnement tijdens deze bevriezingsperiode loopt gewoon door.

B. De bevriezingsmogelijkheid kan worden toegepast voor een periode van ten hoogste twee maanden en kun je daarna verlengen alsnog sprake is van een blessure of ziekte.

C. De beoordeling over een bevriezing is volledig van Skulpt, zij kunnen een aantoonbare (via medisch attest van een arts) bewijs vragen.

opzegging

A. Er geld voor elk abonnement een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

B. Een opzegging dient op de vestiging te gebeuren, hiervoor moet er een handtekening geplaatst worden op de tablet van de club.

C. Alle inschrijfgelden en abonnementsgelden en andere openstaande posten dienen volledig betaald te zijn, mocht dit niet het geval zijn dan wordt de uitschrijving niet verwerkt

Vroegtijdige opzegging

A. Voortijdige opzegging van het lidmaatschap is mogelijk indien je een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de aantoonbaar toegenomen reistijd niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de clubfaciliteiten. Hiervoor is een straal van 25 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar de club.

B. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, met aantoonbaar bewijs. Met aantoonbaar wordt bedoeld een inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Overig

A. De club maakt gebruik van camera bewaking/controle. Dit staat aangegeven voor binnenkomst bij de voordeur. Beelden worden alleen door Skulpt gebruikt voor intern gebruik en veiligheidscontrole, dit valt onder het privacy beleid van Skulpt.

B. Er is een vast telefoonnummer aangegeven en bereikbaar bij calamiteiten, dit nummer mag geraadpleegd worden in geval van een calamiteit.

C. De deur dient tijdens de onbemande uren opengemaakt te worden met de lidmaatschapssleutel, mocht een persoon tijdens deze uren door een lid naar binnen worden gebracht heeft Skulpt het recht hiervoor een dag pas in rekening te brengen van het lid.

D. De openingstijden van Skulpt worden door Skulpt in een vestiging of op de website aangegeven of bekend gemaakt bij wijzigingen. Het management behoudt zich het recht voor de openingsuren aan te passen om bedrijfsredenen, waaronder vakanties.